Lo+~ cha^n la.c dde^'n MINI Ba.n o+i ddu+`ng vo^.i bo? ddi chi na`o Mini mo+? cu+?a ddo'n cha`o Ba.n be` bo^'n hu+o+'ng cu`ng va`o chung vui

You are visitor number
who view this page!